791 493 007

Jak uzyskać wsparcie na remont służący oszczędzaniu energii?

Z programu rządowego premii termomodernizacyjnej mogą korzystać właściciele mieszkań gminnych, spółdzielczych, zakładowych oraz prywatni. Jego odbiorcami – co prawda pośrednio – są zatem osoby mieszkające w budynkach objętych programem, gdyż zyskują większy komfort z jednoczesnym zmniejszeniem opłat za energię cieplną.

Program obejmuje dwa główne moduły – wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz remontowych i premię kompensacyjną dla właścicieli budynków mieszkalnych, które w przeszłości objęte były czynszem regulowanym. Zasady ich przyznawania różnią się nieco.

Premia termomodernizacyjna

Jej celem jest przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania domu, a także podgrzewania wody użytkowej. Zatem działania powinny skupiać się na ocieplaniu budynku, wymienianie lub wyremontowaniu okien i na zmodernizowaniu lub wymianie systemu grzewczego, unowocześnieniu systemu wentylacji i usprawnieniu systemu wytwarzania ciepłej wody. Zalecana jest zwłaszcza całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na odnawialne lub zastosowanie kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni.

Najpierw trzeba jednak wystąpić o kredyt na realizację przedsięwzięcia, ponieważ jego wzięcie jest warunkiem wypłaty premii. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej niż: 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Premia termomodernizacyjna przysługuje zwłaszcza gminom, spółdzielniom mieszkaniowym, wspólnotom mieszkaniowym i właścicielom domów jednorodzinnych. Aby jednak mogli ją dostać, muszą spełnić warunek oszczędności energii. Jego minimalna wielkość określona jest w procentach i zależy od charakteru przedsięwzięcia. Minimalny poziom oszczędności energii nie został określony jedynie w przypadku zastąpienia źródła energii źródłem odnawialnym lub zastosowania wysokosprawnej kogeneracji.

Premia remontowa

Wsparcie można uzyskać na remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których są przynajmniej dwa lokale mieszkalne, a które zaczęto użytkować przed 14 sierpnia 1961 r. Chodzi o domy w najgorszym stanie technicznym i z najniższym standardem wyposażenia, by remont zapobiegał dalszemu zużyciu. Wymagają przeprowadzenia o wiele szerszego zakresu prac remontowo-modernizacyjnych, niż w przypadku przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dlatego po zakończeniu prac budynki powinny spełniać wymagania dotyczące oszczędności energii, ale nie jest to warunkiem koniecznym. Wymogi są zróżnicowane w zależności od tego, czy jest to pierwszy, czy kolejny remont, zależą też od właściwości budynku związanych z zapotrzebowaniem na energię cieplną potrzebną do jego ogrzewania w sezonie grzewczym.

Możliwe prace to remont oraz przebudowa, w wyniku której następuje ulepszenie domu, wymiana okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali. I przede wszystkim wyposażenie ich w instalacje i urządzenia wymagane na podstawie obecnych przepisów techniczno-budowlanych. Ale nie może to być np. remont lokali mieszkalnych ani rozbudowa lub nadbudowa budynku.

Premia przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielniom mieszkaniowym i towarzystwom budownictwa społecznego.

Również w tym przypadku niezbędne jest skorzystanie z kredytu na remont – bo premia to 20 proc. wykorzystanej jego kwoty, jednak nie więcej niż 15 proc. całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Nie można wziąć kredytu np. na niewielkie remonty i prace zabezpieczające ani na duże, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego.

Podobnie jak przy termomodernizacji, przepisy dopuszczą uzyskanie wsparcia z tytułu kilku przedsięwzięć remontowych dotyczących tego samego budynku (bez powtarzających się prac), ale z zachowaniem górnego limitu.

Kolejny mechanizm wsparcia skierowany jest do właścicieli budynków z lokalami kwaterunkowymi jako kompensata strat poniesionych w wyniku obowiązywania systemu czynszu regulowanego. Chodzi zarówno o osoby fizyczne będące właścicielem budynku, części budynku, jak i te, które są właścicielami budynku z jednym tylko lokalem kwaterunkowym. Mogą starać się o premię w postaci spłaty części kredytu udzielonego na poprawę jego stanu technicznego.

Premia kompensacyjna

Ten rodzaj wsparcia przysługuje jednorazowo, ale w przypadku budynku wielorodzinnego wskazane jest, by w celu zwiększenia efektu skorzystać także z premii remontowej.

Przy ustalaniu kwoty premii bierze się pod uwagę powierzchnię użytkową lokalu kwaterunkowego, liczbę takich lokali w budynku, okres, w którym inwestor uprawniony do wsparcia był właścicielem budynku mieszkalnego, i okresów, w jakich uprawnienia te przysługiwały z tytułu poszczególnych lokali kwaterunkowych. Kolejnym czynnikiem jest wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Niestety, premii nie dostaje się do rąk własnych. Bezpośrednim odbiorcą jest bank kredytujący. Z chwilą wpływu środków do kredytodawcy premia zmniejsza pozostającą do spłaty kwotę wykorzystanego kredytu. Warunkiem przekazania przez BGK premii bankowi kredytującemu jest realizacja podjętego przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym oraz zakończenie kredytowanej inwestycji w terminie określonym w umowie kredytu (inaczej jest w przypadku premii kompensacyjnej).Wniosek o wsparcie składamy w banku BGK.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna